استانداردهای ISIRI

 ISIRI 1331 : پلاستیکها- لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی – ویژگیها                                                                                                                    

INSO9116-1: پلاستیکها - لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک

9117: مورد مصرف در آبرسانی- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها - لوله های پلی وینیل کلرید سخت

9118:مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها - لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت

9119:مورد مصرف در تخلیه فاضلاب- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها - لوله، اتصالات وسیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت

14427-1:پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکش تحت فشار- پلی اتیلن-قسمت 1

14427-2:پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکش تحت فشار- پلی اتیلن-قسمت 2

14427-3:پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکش تحت فشار- پلی اتیلن-قسمت 3

14427-4:پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکش تحت فشار- پلی اتیلن-قسمت 4

14427-5:پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکش تحت فشار- پلی اتیلن-قسمت 5

14427-7:پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکش تحت فشار- پلی اتیلن-قسمت7

استانداردهای ASTM

 ASTM C1557

 ASTM-D 4101–04-Standard-Specification-for-Polypropylene-Injection-and-Extrusion-Materials

 ASTM-D256-04-Standard-Test-Methods-for-Determining-the-Izod-Pendulum-Impact-Resistance-of-Plastics

ASTM-D256-04-Standard-Test-Methods-for-Determining-the-Izod-Pendulum-Impact-Resistance-of-Plastics

 ASTM-D792-Standard-Test-Methods-for-Density-and-Specific-Gravity-(Relative-Density)-of-Plastics-by-Displacement

ASTM-D882-02-Standard-Test-Method-for-Tensile-Properties-of-Thin-Plastic-Sheeting

ASTM-D955-00-Standard-Test-Method-of-Measuring-Shrinkage-from-Mold-Dimensions-of-Thermoplastics

ASTM-D1003-00-Standard-Test-Method-for-Haze-and-Luminous-Transmittance-of-Transparent-Plastics

ASTM-D1238-04-Standard-Test-Method-for-Melt-Flow-Rates-of-Thermoplastics-by-Extrusion-Plastometer

ASTM-D1505-03-Standard-Test-Method-for-Density-of-Plastics-by-the-Density-Gradient-Technique

ASTM-D1693-01-Standard-Test-Method-for-Environmental-Stress-Cracking-of-Ethylene-Plastics

ASTM-D3012–04-Standard-Test-Method-for-Thermal-Oxidative-Stability-of-Polypropylene-Using-a-Specimen-Rotator-Within-an-Oven

استانداردهای ISO                                                                                                                                                                                                                                  

BS ISO 10838-2-2000 (2001)

ERM-BC514_cert

ISO 527-2-2012

ISO 527-3-1995

ISO 527-4-1997

ISO 2859-1-1999 amd1-2011

ISO 2859-1-1999 cor1-2001

ISO 527-1-2012

استاندارده های DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  DIN 8075

 DIN 16963-1 1980-08       

DIN 16963-3 1980-08

DIN 16963-4 1988-11

DIN 16963-2 1983-02

   DIN 16963-4 فلنچ

DIN 16963-6 1989-10

DIN 16963-5 1999-10